RNMT

Association of Rajamangala Network of
Manufacturing and Management
Technology

การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567

RMTC 2024

จัดขึ้น ณ วันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย อ.เมือง จังหวัดเชียงราย โดยสมาคมเครือข่ายราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและจัดการ (Association of Rajamangala Network of Manufacturing and Management Technology : RNMT) ร่วมกับเจ้าภาพประจำปี 2567 คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายราชมงคลทั่วประเทศอีก 8 แห่ง

Know Who We Are 


Conference : RMTC 

Association journal

Association : RNMT


Latest News

ABOUT US

Who We Are?

ประวัติสมาคมเครือข่ายราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและจัดการ

ได้จดทะเบียนก่อตั้งถูกต้องตามกฎหมายเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565